Характеристика роздрібного торговельного підприємства ПП Віщук В

Об’єктом дослідження курсової роботи по темі: «Об’єкт комерційної діяльності в ринковому середовищі» є роздрібне торговельне підприємство ПП Віщук В.В., що знаходиться за адресою м. Чернівці вул.. Ентузіастів 7. Магазин ПП Віщук В.В. працює згідно режиму роботи, що затверджений управлінням торгівлі. Режим роботиз 800 до 2200 години, без перерви та вихідних. Торговельне підприємство ПП Віщук В.В. створене з метою здійснення комерційної діяльності, задоволення потреб споживачів у потрібній кількості і належній якості, надання послуг населенню, виконання робіт для одержання прибутку на основі поєднання матеріальної зацікавленості власника і трудового колективу підприємства. Магазин ПП Віщук В.В. є фізичною особою по законо- давству України, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку, має круглу печатку,фірмові бланки із своїм найменуванням, а також інші реквізити, передбачені законодавством. Роздрібне торговельне підприємство ПП Віщук В.В. є фізичною собою, яке здійснює свою діяльність згідно Конституції України, Господарського кодексу України №436-м, від 16.12. 2003 року, чинного з01.01.2004р., свідоцтва про державну реєстрацію №464097 серія В02 - фізичної особи-підприємця , виданого 09.01.2008р.підприємцю Віщуку Володимиру Васильовичу, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків, та інших обов’язкових платежів – 2780818132, місце проживання фізичної особи-підприємця – 58000, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, місце проведення державної
КУРСОВА РОБОТА

реєстрації - Виконавчий комітет Чернівецької міської ради; торгового патенту №378036, серія ТПБ, виданого Державною податковою адміністрацією у м. Чернівці, дата видачі торгового патенту 03.01.2007 року. Для державної реєстрації суб’єкт господарювання фізична особа-підприємець Віщук Володимир Васильович подав до Виконавчого комітету міської ради такі документи: · рішення про ведення торговельної діяльності; · установчі документи; · документ, що засвідчує сплату ним засновницького внеску до статутного фонду в розмірі , встановленому законом; · реєстраційну картку встановленого зразка; · документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця здійснилася протягом 10 днів з дня подачі документів. Загальна площа приватного підприємства Віщук В.В. складає 345.7 м2, з яких торговий зал займає 298 м2. У магазині ПП Віщук В.В. лінійне планування. Також у торговому залі розміщене пристінне та острівне обладнання. Покупцями товарів у магазині ПП Віщук В.В. є жителі прилеглих будинків і просто люди, які проходять мимо. Штат працівників становить 28 осіб, серед яких : 1 – директор; 1 – бухгалтер; 1 – адміністратор; 6 – працівників торгового залу; 10- продавців; 4 – касири-операціоністи; 3 – вантажники; 2 – прибиральниці. Приміщення роздрібного торговельного підприєм- ства відповідає будівельним вимогам, будівля стійка, надійна, міцна, капітальна. Роздрібне торговельне підприємство ПП Віщук В.В. здійснює свою діяльність на принципах господарського рахунку, самоокупності, самофінансування, а також від свого імені укладає
КУРСОВА РОБОТАдоговори, має майнові і немайнові права, несе обов’язки, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою у судових органах. В магазині ПП Віщук В.В здійснюється продаж товарів за методом самообслуговування. Основними принципами організації прогресивного метода продажу товарів є: Ø максимальне скорочення операцій обробки товарів у зоні обслуговування або на робочому місці продавця; Ø наближення покупців до товарів і створення найліпших умов для вільного ознайомлення товарів та їх відбору; Ø поєднання в одному пункті операції з розрахунку за продані товари і відпуску їх покупцям. Самообслуговування –це метод продажу, при якому покупці мають вільний доступ до товарів, відкрито викладених у торговому залі магазину на пристінному та острівному обладнанні, і повну можливість самостійно оглядати і вибирати товари без допомоги продавця, а оплачувати покупки у вузлі розрахунку, розташованому при виході з торгового залу магазину. Основними принципами продажу товарів в магазині ПП Віщук В.В. за методом самообслуговування є: Ø максимальне скорочення операцій обробки товарів у зоні обслуговування або на робочому місці продавця; Ø наближення покупців до товарів і створення їм найкращих умов для вільного ознайомлення з товарами та їх відбору; Ø об’єднання в одному пункті операцій з розрахунку за продані товари і відпуску їх покупцям; Ø розташування вузла розрахунку біля виходу з торгового залу; Ø необмежений доступ покупців у торговий зал і вільний доступ до всіх викладених товарів у торговому залі; Ø обов’язкова наявність цінників на всіх реалізовуваних товарах; Ø можливість самостійно оглядати і відбирати товари без допомоги продавця; Ø використання для відбору і доставки товарів у вузол розрахунків інвентарних корзин та візків; Ø чіткий розподіл в магазині вхідних і вихідних потоків покупців;
КУРСОВА РОБОТАØ висока питома вага товарів, реалізовуваних у торговому залі магазину за методом обслуговування. Продаж товарів на основі самообслуговування передбачає активну участь персоналу магазину в обслуговуванні покупців, надання їм допомоги при виборі товару, консультуванні щодо місць викладки товарів, правил використання, способів догляду, порядку ремонту виробів, виконання операцій з упакування товарів. Самообслуговування в магазині ПП Віщук В.В. є частковим тому що деякі товари продають безпосередньо продавці через прилавок. Всі товари оплачуються тут же на вузлі розрахунку. Для забезпечення самостійного огляду і відбору товарів покупцями у магазині ПП Віщук В.В.: ü розташовують товари у торговому залі з урахуванням частоти і психології попиту; ü виключають можливість перетину потоків покупців; ü надають допомогу покупцям при виборі і огляді товарів; ü чітко позначають ціни, наявні плакати, анотації про споживні властивості товарів; ü забезпечили зберігання особистих речей; ü використовують ефективні прийоми викладання товарів і способів розміщення на обладнанні. Планування торг. залу Оснащення обладнанням Визначення установчої та демонстраційної площі
КУРСОВА РОБОТА

2.1.Вивчення попиту на торговельному підприємстві «ПП Віщук

Для того щоб виробництво товарів розвивалося відповідно до потреб суспільства, необхідна тісна взаємодія торгівлі з промисловістю на основі систематичного всебічного вивчення і прогнозування попиту населення. З метою впливу на промисловість щодо постійного розширення виробництва товарів, удосконалення асортименту, поліпшення якості товарів відповідно з попитом населення. В магазині ПП Віщук В.В. вивчаючи попит споживачів працівники магазину, які активно працюють над розширенням асортименту товарів у магазині, підвищенням культури, обслуговування споживачів та надання їм додаткових послуг. Вивчення попиту у магазині ПП Віщук В.В. включає в себе процес збору й обробки інформації необхідної для прийняття управлінських рішень, щодо закупівлі і продажу товарів у широкому асортименті і відповідної якості. Попит – форма прояву потреби, забезпеченої грошовими коштами. Попит населення відображає рівень розвитку виробничих сил і виробничих відносин, формується і змінюється під впливом багатьох чинників: ¾ величина і розподіл національного доходу; ¾ ступінь матеріального добробуту; ¾ ціни на товари; ¾ географічні і кліматичні умови життя; національні та історичні традиції. Основними завданнями вивчення попиту в магазині є: ¾ структура попиту на однойменні товари різних виробників; ¾ вивчення ступеня задоволення попиту на окремі види товарів і їх різновиди – на які пропозиція перевищує попит; ¾ вивчення вимог покупців до якості і оформлення товару; ¾ ознайомлення з можливостями збільшення попиту на товари, запаси яких значно перевищують нормативи. Робота з вивчення попиту на торговельному підприємстві дає таку інформацію, що дозволяє робити правильні прогнози щодо розвитку підприємства, для прийняття комерційних рішень по закупівлі та продажу товарів. Робота з вивчення попиту – це організація зворотного зв’язку між попитом і пропозицією
КУРСОВА РОБОТА

попиту населення – важлива складова торгового процесу на підприємстві, пов’язана з формуванням товарного асортименту, організацією постачання мережі товарами, утворенням і регулюванням товарних запасів, системою замовлень та виробництво або оптові бази з метою поставки товарів. На роздрібному торгівельному підприємстві ПП Віщук В.В. торгові працівники повинні враховувати зміни асортиментної структури товару протягом року: по місяцях, кварталах, сезонах. На торговельному підприємстві ПП Віщук В.В. на основі матеріалів попиту і прогнозів його розвитку вирішуються три основі завдання: ¾ організовується поточне постачання магазину товарами відповідно з попитом даного сегменту ринку; ¾ вносити необхідні корективи в замовлення в ході їх виконання, проводити рекламні та інші завжди щодо активізації продажу товарів. Для забезпечення безперебійного продажу товарів першої необхідності завідуючому магазину, старшим продавцям магазину ПП Віщук В.В. потрібно визначати кількість товарів, які замовляються, для цього потрібно визначити залишки товарів по кожному виду, підвиду на кінець дня; частота завезення даних товарів. Ці дані працівники магазину отримують по широкій внутрішньо груповій структурі товарного асортименту. При визначенні кількості товарів, що замовляється треба враховувати вплив чинників,м які можуть викликати зміни в попиті у найближчі дні ( свята, зміна контингенту населення або покупців), це робиться з метою прогнозування обсягу і структури попиту на перспективний період. На торговельному підприємстві ПП Віщук В.В. працівниками вивчається поточний облік попиту: ¾ з метою короткострокового прогнозування, від залежить організація регулярного завезення товарів, що дає можливість по мірі реалізації товарів їх запаси поновлювати і, таким чином, попит на товари задовольняється безперебійно; ¾ у разі якщо продавцю поступила інформація про потребу на товар, який відсутній у продажу, ця інформація передається завідуючим відділу директору з метою подачі замовлення постачальникам на відсутній товар з метою завезення в магазин.
КУРСОВА РОБОТА

Наявність в магазині електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг значно полегшує вивчення реалізованого попиту по кожному різновиду товару, що створює сприятливі умови для поточного задоволення попиту населення даного району. В магазині ПП Віщук В.В. на основі даних реалізації і наявності товарних запасів працівники складають заявки на поточне завезення товарів. Ефективність контролю за станом асортименту й наявності товарів у магазині значно підвищується при використанні асортиментних переліків, які включають повний перелік товарів, які слід мати в магазині. Завдання безперервного поновлення запасів товарів по мірі їх реалізації в магазині відбувається на основі обліку поточного попиту.
КУРСОВА РОБОТА

2.2.Формування асортименту товару на торговельному підприємстві ПП «Віщук»

В магазині ПП Віщук В.В. процес відбирання і установлення номенклатури товарів за різними ознаками спрямований на задоволення попиту населення і забезпечення високої прибутковості роботи підприємств торгівлі називається формуванням асортименту. Формування торговельного асортименту в роздрібному торговельному підприємстві ПП Віщук В.В. спрямовано на найбільш повне задоволення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання.Як відомо, перелік товарів, які реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі, називається торговельним асортиментом. Асортиментна політика в магазині ПП Віщук В.В. –це комплекс заходів щодо управління асортиментом товарів. Вона відображає вимоги і форми розподілу праці між учасниками товаропросування і має на меті розробити принципи підбору товарів з врахуванням специфіки роботи окремих підприємств і організацій. Кінцевою метою асортиментної політики в магазині ПП Віщук В.В. є отримання прибутку та забезпечення високої ефективності роботи промислових і торговельних підприємств, які досягаються за рахунок максимально можливої відповідності обсягів і структури виробництва товарів народного споживання купівельному попиту населення. Асортиментна політика в роздрібному торговельному підприємстві ПП Віщук В.В. має за мету організацію продажу в збалансованого асортименту товарів, який в раціональних співвідношення поєднує товари різних товарних груп залежно від потреб ринку, має враховувати рентабельність торговельної діяльності. Асортиментна політика у роздрібному торговельному підприємстві ПП Віщук В.В. спрямована на забезпечення раціонального розміщення наявного асортименту товарів. На формування асортименту товарів у магазині ПП Віщук В.В. впливають такі чинники: загальні і специфічні.
КУРСОВА РОБОТА

загальних чинників відносяться попит покупців і виробництво товарів, а також соціально-економічні, демографічні, національно-побутові та природно-кліматичні чинники. Попит формує вимоги до асортименту в магазині ПП Віщук В.В. Основними соціально-економічними чинниками в магазині ПП Віщук В.В. є соціальний склад населення, характер його трудової діяльності, рівень цін, доходів та соціального забезпечення населення, розвиток та спрямованість основних виробничих галузей в даному районі. До складу демографічних чинників у магазині ПП Віщук В.В. відносяться професійний склад населення, склад за статтю і віком, кількість сімей, що обслуговується магазином, їх структура. Національно-побутовими чинниками даного підприємства є структура населення за національною ознакою, його звичаї, вдача і традиції у споживанні окремих товарів. До специфічних чинників у магазині ПП Віщук В.В. відносяться: тип і розмір магазину, його технічна оснащеність, умови товаропостачання, чисельність населення, що обслуговується, місце знаходження магазину, транспортні умови. Принципами формування асортименту в магазині ПП Віщук В.В. є: · забезпечення відповідності товарного асортименту, характеру і особливостям попиту населення з метою найбільш повного його задоволення; · визначення оптимальної ширини і глибини асортименту товарів; · забезпечення постійної наявності у продажу стійкого товарного асортименту відповідно до попиту населення; · максимальне наближення покупців до товарів повсякденного попиту і простого асортименту; · економічна ефективність роботи магазину.
КУРСОВА РОБОТА


7830326609762268.html
7830385721084052.html
    PR.RU™